Klubbens stadgar

Dessa stadgar antogs enhälligt vid årsmötet 2005-03-17 och ersätter de gamla stadgarna, som antogs 1983-02-26 och reviderades 2003-03-27.

Fortissimoklubben bildades 1979-12-07.

Innehåll
§ 1. Ändamål 2
§ 2. Medlemskap 2
§ 2.1. Ansökan och antagning 2
§ 2.2. Utträde 2
§ 2.3. Uteslutning 2
§ 2.4. Hedersmedlem 2
§ 3. Beslutande instanser 2
§ 4. Verksamhetsår 2
§ 5. Avgifter 2
§ 6. Betalning av avgifter 2
§ 7. Föreningsmöte 3
§ 7.1. Kallelse 3
§ 7.2. Årsmöte 3
§ 7.3. Medlemsförslag till årsmöte 3
§ 7.4. Extra föreningsmöte 3
§ 7.5. Rösträtt, beslut och val 3
§ 8. Styrelse 4
§ 8.1. Styrelsens sammansättning; val av styrelse 4
§ 8.2. Styrelsens skyldigheter 4
§ 9. Teknisk kommitté 4
§ 10. Övriga funktionärer 5
§ 11. Revisorer 5
§ 12. Valberedning 5
§ 13. Stadgeändring 5
§ 14. Klubbens upplösning 5

§ 1. Ändamål
Fortissimoklubben (FF-klubben) är en ideell förening som har till ändamål att:
- utbyta erfarenheter och att medverka till kamratlig samvaro kring ett gemensamt intresse, segelbåten Fortissimo
- utreda och informera om tekniska frågor
- verka för båtens fortlevnad
- företräda ägarna av Segelbåten Fortissimo gentemot leverantörer.

§ 2. Medlemskap
§ 2.1. Ansökan och antagning
Ägare till en Fortissimobåt blir medlem i Fortissimoklubben genom att betala in årsavgiften till klubbens kassör samt lämna erforderliga uppgifter till matrikeln till klubbens sekreterare.
Envar, som ansluter sig till klubbens ändamål, kan av styrelsen antas som medlem.

§ 2.2. Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsens sekreterare. Medlem som trots påminnelser inte erlagt fastställd avgift inom föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben.

§ 2.3. Uteslutning
Medlem, som genom sitt uppträdande skadar klubbens anseende eller bryter mot dess stadgar, kan uteslutas av styrelsen efter föreningsmötets hörande.

§ 2.4. Hedersmedlem
Medlem, som på ett särskilt förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på styrelsens eller medlems förslag väljas till hedersmedlem. Ärendet skall beredas av styrelsen. Beslut härom skall fattas på årsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 3. Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöte (årsmöte och extra föreningsmöte). Styrelsen företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.

§ 4. Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 5. Avgifter
Årsmötet skall fastställa medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. Föreningsmöte (årsmöte eller extra föreningsmöte) kan därutöver besluta om särskild avgift för visst ändamål.

§ 6. Betalning av avgifter
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Om avgifterna inte inkommit i tid skall kassören skicka påminnelsefaktura varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet. Principer för sådan påminnelseavgift skall fastställas av årsmötet. Utebliven betalning innebär att medlem anses ha utträtt ur klubben, se § 2.2.

Om en medlem betalar ett högre belopp än fastställd avgift skall överskjutande belopp tillfalla klubben som ett bidrag, såvida medlemmen inte påkallar annat. Om det överskjutande beloppet är så stort att det täcker medlemmens avgift för nästkommande år skall dock betalningen i denna del bokföras som betald avgift för nästkommande år.

§ 7. Föreningsmöte
§ 7.1. Kallelse
Styrelsen skall skicka skriftlig kallelse till föreningsmöte senast tre veckor före mötet per post eller e-post.

§ 7.2. Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Mötets öppnande
• Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av en protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
• Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Till mötet hänskjutna förslag
• Beslut om verksamhet och budget för innevarande verksamhetsår samt avgifter för nästkommande verksamhetsår
• Val av styrelse
• Val av teknisk kommitté
• Val av övriga funktionärer
• Val av revisorer och revisorssuppleant
• Val av valberedning
• Mötets avslutande

§ 7.3. Medlemsförslag till årsmöte
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet i form av särskild punkt på dagordningen skall senast den 1 januari skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§ 7.4. Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisor eller minst en femtedel av klubbens medlemmar.

§ 7.5. Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som fullt ut betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. Om två eller flera personer är registrerade på ett medlemskap måste de, för att kunna utöva en rösträtt, sinsemellan komma överens om vem som ska utöva rösträtten. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen såvida inte mötet i enighet beslutar annat. Medlem får genom skriftlig fullmakt utöva rösträtten för högst en annan medlem. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Votering skall ske genom öppen omröstning. Vid personval kan dock votering ske genom sluten omröstning om någon så påfordrar. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8. Styrelse
§ 8.1. Styrelsens sammansättning; val av styrelse
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, redaktör, klubbmästare och eventuellt högst 2 övriga ledamöter. Samtliga väljs på två år med ett års förskjutning så att ungefär halva styrelsen blir föremål för val varje år.

§ 8.2. Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ledamöter ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
• Bereda ärenden inför föreningsmöten samt arrangera dessa.
• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsordning som förvaras hos sekreteraren.
• Företräda klubben.
• Förvalta klubbens egendom och medel.
• Besluta om firmatecknare och teckning av klubbens konton.
• På föreningsmöten eller i klubbens medlemsblad redovisa av styrelsen fattade beslut.

§ 9. Teknisk kommitté
Tekniska kommittén väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande och minst två ledamöter.

§ 10. Övriga funktionärer
Årsmötet kan även utse andra funktionärer, exempelvis webbansvarig. Dessa funktionärer ingår inte i styrelsen men kan, om styrelsen så beslutar, adjungeras till styrelsens möten.

§ 11. Revisorer
Klubbens verksamhet skall revideras av en eller två revisorer, som väljs på årsmöte för en tid av ett år. Även en revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. Revisor skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka dels styrelsens förvaltningsberättelse, dels ansvarsfrihet för styrelsen. Revisor har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

§ 12. Valberedning
Valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, väljs av årsmötet för en tid av ett år. Valberedningens uppgift är att:
• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
• Ta emot nomineringar från klubbens medlemmar.
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds om möjligt tillsammans med kallelsen till årsmötet. Valberedningen skall vid inledningen av sitt arbete och minst två månader före årsmötet inhämta synpunkter från samtliga ledamöter i styrelsen.

§ 13. Stadgeändring
Förslag till stadgeändring skall framgå av kallelsen till föreningsmötet. För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas antingen med minst 9/10 majoritet vid ett föreningsmöte eller med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

§ 14. Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet. Om en minoritet om minst 1/10 av de närvarande medlemmarna vill bordlägga ärendet skall detsamma bordläggas. Sådan bordläggning kan ske endast en gång. Vi nästkommande föreningsmöte måste ärendet avgöras.

Vid upplösning av Fortissimoklubben skall dess tillgångar skänkas till någon organisation som främjar sjösäkerheten i den mån inte föreningsmötet beslutar annat

info@fortissimo.nu